دفاتر تابعه

-دفاتر تابعه:

 

1-دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده پرستاری مامایی وپیراپزشکی

2-دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده بهداشت

 

علاوه بر برنامه ها و فعالیتها ی کلی  دفتر نهاد در دانشگاه ، دفتر نهاد در دانشکده های پرستاری،مامای وپیراپزشکی و بهداشت نیز برنامه های خاصی را برای اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشکده ها برگزار می کند .