درباره نهاد

الف-معرفی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

ب-رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان

ج- شورای استانی نهاد

        

 

  الف- معرفی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها حسب عنایت و دستور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌ العالی) با هدفی متعالی و  در راستای تبیین ارزشهای اسلامی و تعمیق آگاهیهای دینی و اعتقادی دانشجویان و دانشگاهیان و بر اساس مصوبه نهایی اسفندماه سال 1372 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ایجاد سازمانی جدید برای تحقق منویات معظم‌ له، بر اساس اهداف و وظایف معین تشکیل گردید که در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظایف مصرح در اساسنامه می‌پردازد.
    
    
نهاد نمایندگی در دانشگاهها در جهت نیل به این اهداف و وظایف الهی دو اصل مهم و اساسی را فراروی خود قرار داده است :
    
1ـ تأکید و تلاش جدی بر حرکت‌های زیربنایی و عمیق فرهنگی در راستای رشد و توسعه اندیشه‌ها و آگاهیهای دینی و اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان.
       
2ـ ایجاد و تقویت روحیه تحرک و مشارکت فعال دانشجویان و دانشگاهیان در عرصه فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه و دانشگاهها.
    
    
بر همین اساس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اهتمام و جدیت تمام نسبت به برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی و ارتباط با نهادها و تشکل‌های دانشجویی اقدام نموده و در جهت ایجاد ارتباط با اساتید و نیروهای فرهنگی و مذهبی گامهای مؤثری برداشته است

 


 

اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها


    
    

مصوب جلسات 322 ، 323 و 324 مورخ 5/11/72 ، 19/11/72 و3/12/72


    
    
مقدمه
    
    
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای مدظله‌ العالی مبنی بر تجدید نظر در اساسنامة شورای نمایندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبة شمارة 1368/ دش مورخ28/6/69 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه‌های آن) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له “نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها” با این اهداف، وظائف و سازمان تشکیل می‌شود:
    
    
ماده 1 ـ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها که در این اساسنامه اختصاراً نهاد نمایندگی نامیده می‌شود نهادی است که زیر نظر معظم‌ له در کلیة دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به انجام وظائف مصرح در اساسنامه می‌پردازد.
    
    
ماده 2 ـ اهداف:
1  ـ توسعه و تعمیق آگاهیها و علائق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی.
2 ـ ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان.
3ـ رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه.
حمایت و هدایت فکری تشکلهای دانشجوئی و دانشگاهی.
5ـ حاکمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی و انقلابی در سطوح اجرائی و علمی.

     6-   مقابله با ترویج عقائد و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خود باوری و استقلال فکری.
7 ـ تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
    
    
ماده 3 ـ وظائف:
1 ـ تبیین مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات، سخنرانی و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
 
2  ـ انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامة جماعت و برپائی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.
3ـ اجرای برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و تربیتی در زمینة علوم و معارف اسلامی از قبیل برگزاری گردهمائیها و نشستهای تخصصی، جلسات پاسخ به سئوالات، نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن.
    
4 ـ حضور فعال در میان دانشجویان و دانشگاهیان به منظور راهنمائی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگوئی به مسائل شرعی.
   
5 ـ هدایت تشکلها و نهادها و حرکتهای اسلامی دانشجوئی و دانشگاهی و تقویت فعالیتهای اسلامی در دانشگاه.
    
6 ـ مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی و گرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائیها برای دستیابی به راه‌حلهای مناسب.
   
7ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامة نماز در دانشگاهها.
    
8 ـ همکاری با نهادها و مراکز حوزه‌ای و دانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.
    
9 ـ گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر کیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملکرد آنان.
    
10ـ تائید رئیس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رئیس دانشگاه.
11ـ نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور ادارة دانشگاهها، تتشکلها و فعالیتهای فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاههای دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه.
    
12 ـ بررسی مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های راجع به امور فرهنگی در مراکز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی.
    
13 ـ حمایت از نیروهای متخصص و متعهد در دانشگاه.
    
14ـ اعلام نظر کتبی دربارة خلافهای آشکارمتون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها ودیدگاههای دینی و اسلامی از طرف دفتر مرکزی نهاد، به مسئولان ذیربط، برای اصلاح.
    
    
تبصره 1 : درمواردی که اجرای بندهای این ماده نیاز به حضور مسئول نهاد در یکی از شوراها، هیئتها یا کمیته‌های وزارتخانه‌، دانشگاه یا دانشکده داشته باشد از وی برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.
    
    
تبصره 2 : به منظور اجرای وظایف ناشی از این ماده، صورت جلسات شوراها و هیئتها و کمیته‌های تبصره 1 به اطلاع مسئول نهاد می‌رسد    
    
تبصره 3 : مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر یک از موارد بررسی و اقدام لازم کتباً به رئیس یا مسئولان دانشگاه یا مرکز آموزش عالی اعلام می‌دارد، در صورت عدم موفقیت یا عدم اعتنا، موضوع به شورای نمایندگان احاله می‌شود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم‌ نهایی اتخاذ شود.
    
15ـ عضویت نماینده‌ای از نهاد در شورای عالی برنامه‌ریزی و نماینده‌ای در هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگانی در هیئت‌های عالی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این چهار نماینده به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد
    
ماده 4 ـ ارکان نهاد نمایندگی عبارتند از:
1 ـ شورای نمایندگان مقام معظم رهبری.
   
2 ـ ریاست نهاد.
   
3 ـ دفاتر نمایندگان در دانشگاهها.
    
ماده 5 ـ شورای نمایندگان مقام معظم رهبری عالیترین مرجع سیاستگذاری نهاد است و اعضای آن را رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب می‌کنند.
    
    
ماده 6 ـ رئیس نهاد برترین مسئول اجرائی نهاد است و با پیشنهاد شورای نمایندگان توسط مقام معظم رهبری برای مدت 3 سال تعیین می‌شود.
    
    
ماده 7 ـ مسئول دفتر نمایندگی در دانشگاه مسئولیت ادارة دفتر و اجرای وظایف نهاد در حیطة دانشگاه را بر عهده دارد و زیر نظر رئیس نهاد و در چارچوب برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغ شده از سوی وی فعالیت می‌کند.
    
    
ماده 8 ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگی در دانشگاهها پس از مشورت با رئیس دانشگاه به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب شورای نمایندگان و حکم رئیس شورا صورت می‌گیرد.   
    
ماده 9 ـ وظایف شورای نمایندگان:
    
1 ـ تصویب سیاستها و خط مشی‌ها، نمودار تشکیلاتی و شرح وظائف قسمتها.
    
پیشنهاد رئیس نهاد به مقام معظم رهبری.
   
3ـ تصویب برنامه و تهیه و تنظیم بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه آن برای تصویب به مراجع ذیصلاح.
    
4 ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای نمایندگان و عملکرد نهاد.
    
5ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگان در دانشگاه با امضای رئیس شورای نمایندگان پس از پیشنهاد رئیس نهاد و مشورت با رئیس دانشگاه.
    
6ـ تصویب تشکیلات دفاتر نمایندگی و محدودة وظایف شعب وابسته در چهارچوب اساسنامه
    
ماده 10 ـ وظائف و اختیارات رئیس نهاد:
   
1 ـ ادراة کلیة امور نهاد در چهارچوب اساسنامه و مقررات.
   
2 ـ اجرای مصوبات شورای نمایندگان.
    
3 ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف دفاتر و واحدها و فعالیتهای جاری نهاد در دانشگاهها و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی.
    
4 ـ پیشنهاد برنامة محتوائی و طرحهای اجرایی برای تصویب در شورای نمایندگان.
    
تهیه و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمایندگی در دانشگاهها برای انجام وظائف محول.
    
6ـ پیشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاهها پس از مشورت با رئیس دانشگاه در هر مورد به شورای نمایندگان برای صدور حکم.
    
7 ـ تهیة سیاستها، خط مشی‌ها، نمودار تشکیلاتی و شرح وظائف قسمتها و ارائه به شورای نمایندگان برای تصویب.
   
8 ـ تهیه و تدوین برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.
    
9ـ نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلی نهاد.
    
10 ـ تشکیل شورائی از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسی طرحها و برنامه‌های محتوائی نهاد.
    
11 ـ جذب و تربیت فضلای روحانی برای تصدی مسئولیتها در نهاد نمایندگی.
    
    
تبصره: با تصویب شورای نمایندگان، رئیس نهاد می‌تواند برخی از وظائف دفاتر نمایندگی را به طور متمرکز اجرا کند.
    
    
مادة 11 ـ هیأت رئیسة دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمایندگی نسبت به هرگونه پشتیبانی و تأمین نیازهای دفتر اعم از نیروی انسانی و فضا و تجهیزات در چهارچوب امکانات دانشگاه، تصمیم‌گیری و اقدام می‌کند.
    
    
مادة 12 ـ بودجة نهاد همه ساله در ردیف مستقل در بودجة کل کشور پیش‌بینی می‌ شود و دفتر نمایندگی می‌تواند علاوه بر اعتباراتی که از نهاد نمایندگی دریافت می‌کند، از بودجه‌ای که در ردیف راجع به مسائل فرهنگی، همه سالها در بودجه دانشگاه منظور می‌شود استفاده کند.
    
    
تبصره: اجرای این اساسنامه برای دانشگاههای غیردولتی موکول به تهیة متمم جداگانه‌ای برای این قبیل مؤسسات و تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.
    
    
مادة 13 ـ این اساسنامه در 13 ماده و 5 تبصره در تاریخ 3/12/72 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است بند 15 ازمادة 3این اساسنامه در جلسة 374 مورخ 25/2/75 تکمیل شد.

 

 

 


 سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها:

www.nahad.ir

 

ب- رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان

مقدمه:

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با توجه به سیاست ایجاد دفاتر جدید وضرورت اشراف بهتر در اداره دفاتر ،برسیاست مدیریت استانی تاکید می نماید .ازاینرو برای هر استانی یک نفر به عنوان رئیس دفاتر نهاد نمایندگی در دانشگاههای استان انتخاب می شود تا اداره دفاتر استان را بر عهده بگیرد

اهداف :

1-     تسهیل در امر مدیریت ستاد نسبت به دفاتر

2-     تمرکز زدایی در مدیریت از دفتر مرکزی وتوزیع آن در استان

3-     تسهیل در تحقق بهتر اهداف وبرنامه های دفتر مرکزی

4-     تقویت شوراهای استانی

5-     ارتباط با ارگان ها ومراکز استانی.

 

وظایف:

1- ایجاد هماهنگی لازم در فعالیتهای استانی

2- شرکت در جلسات استانی به نمایندگی از نهاد

3- اداره جلسات شوراهای استانی به عنوان رئیس شورا

4- بررسی وپی گیری نیازها ومشکلات دفاتر استان

5- نظارتا بردفاتر نهاد در استان

6- انجام سایر امور محوله از سوی دفتر مرکزی نهاد

 

ج-شورای استانی نهاد:

بمنظور تسهیل در روابط دفاتر استانها و ستاد مرکزی ،ایجاد هماهنگی درفعالیت دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استانهای مختلف ، لزوم برنامه ریزی استانی متناسب با مقتضیات هر استان ، استفاده بهینه از توانمند یها و امکانات موجود آنان ،نقد و بررسی عملکردها ویررسی نقاط ضعف وقوت آنها در راستای بهبود روش ها ودستیابی به تجربه های موفق ،شوراهای استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تشکیل گردید.

اهداف:

1-      مشارکت دفاتر در تصمیم سازی برنامه های کلان نهاد

2-     نهاد ینه فعالیت های جمعی و مشترک در سطح استان

3-     تصویب برنامه های متمرکز استانی و تصویب و تصمیم گیری پیرامون ساز کارهای لازم برای انجام برنامه های ستادی استان

4-     تبادل تجربیات،اطلاعات وارتقای سطح برنامه های دفاتر

5-     افزایش هم فکری ،صمیمیت و همدلی میان اعضاء در جهت بهبود فعالیت ها

6-     اعضاء شورا :

7-   رئیس شورای استانی نهاد، مسئولان ومعاونان دفاتر ، مدیران گروه معارف اسلامی ودبیران هم اندیشی اساتید دفاتر دانشگاههای هر استان

وظایف شورا:

 

 

1-ارائه آخرین اخبار و گزارشها ،طرح معظلات و مشکلات و ارائه راه کارهای مناسب

2-بررسی راه کارهای عملی انجام فعالیتهای مختلف در دانشگاهها برحسب توان و آمادگی دفاتر

3-انجام فعالیتهای مشترک با توجه به آمادگی دفاتر مانند برگزاری اردوها ، انتشار نشریه و اجرای امور محول از ستاد

4-طرح فعالیت های مهم و اساسی پیشنهادی دفاتر قبل از اجرا، در شورا جهت استفاده از نظرات کارشناسی اعضاء

5-ارائه اطلاعات و تجربیات موفق وتعمیم آنها در سایر دانشگاههای استان و بررسی نقاط ضعف و قوت فعالیتها و اصلاح رفتارها