کانونهای دانشجویی

-کانونهای دانشجویی نهاد:

      به منظور ایجاد بستری مناسب برای حضور فعال دانشجویان در عرصه فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی کانونهای دانشجویی نهاد در دانشگاه تشکیل شده است .

دبیر کانون

    دبیر هر کانون با نظر اعضاء شورای مرکزی هر کانون تعیین می شود و به مدت یکسال فعالیت می کند .

اعضاء کانون:

 

   دانشجویان علاقمند به فعالیت در کانونهای دانشجویی نهاد می توانند با ثبت نام به عضویت کانون ها در آیند .

  بدین منظور همه ساله در آغاز سال تحصیلی از دانشجویان جدید الورود علاقمند دعوت  به عمـل می آید .

   دانشجویان برای عضویت کافی است فرم ثبت نام را تکمیل و به یکی از  دفاتر ذیل تحویل دهند . بدین منظور فرم عضویت در آخر آمده است.

شورای مرکزی کانونها :

 

    هر یک از کانونهای نهاد دارای یک شورای مرکزی متشکل از 7 نفر از خواهران و برادران دانشجو می باشدکه از طریق برگزاری انتخابات تعیین می شوند .

معرفی کانونهای دانشجویی:

 

  کانون های فعلی نهاد : کانون قرآن ،کانون شهدا،کانون مهدویت