ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با دکتر محمود رضا مرادی - رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان