ارتباط با مدیران

ارتباط مستقیم با دکتر قباد محمدی - رئیس دانشگاه و قائم مقام وزیر در استان