آن کس که دانه نیکی را بکارد ،مسرت وشاددلی برداشت می کند.امام حسن (ع)

                                                                       لیست خیرین بخش سلامت شهرستان کرمانشاه

ردیف

نام ونام خانوادگی

مورداهداء

آدرس

1

مرحوم عباس حاج دائی

ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری حاج دائی

کرمانشاه- چهاراه گلستان

2

مرحوم حاج مصطفی منصوبی

ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری حاج منصوبی

کرمانشاه- خیابان شهید جعفری

3

مرحوم ممتحن

ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری حاج ممتحن

کرمانشاه- خیابان سیلو

4

مرحوم حاج علی افغانیان

 ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری حاج افغانیان وزمین خانه بهداشت قپاق تپه

کرمانشاه- میدان آزادگان –روستای قباق تپه

5

مرحوم هادی معتضدی

ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری  معتضدی

کرمانشاه- حا فظیه

6

مرحوم حاج عباسعلی سارابی

ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری حاج سارابی

کرمانشاه- میدان فاطمیه

7

مرحوم حاج اسماعیل سرابی

ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری حاج سرابی

کرمانشاه- بلوار بنت الهدی

8

مرحوم محمد علی ممتاز

ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری ممتاز

کرمانشاه- خیابان شریعتی

9

مرحوم هرمز نیکروش

ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری نیکروش

کرمانشاه-  شهرک بهداری

10

مرحوم هومن اعتصام

پایگاه بهداشت اعتصام

کرمانشاه-22بهمن-کوچه شهید ایرج فیضی

11

مرحوم حاج بهرام بهمنی

خانه بهداشت حاج بهمنی

کرمانشاه- روستای شهید عسگری

12

آقای آزاد علی انگزی

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی کهریز پل کهنه

کرمانشاه- روستای کهریز پل کهنه

13

آقای علی  یاسم رنجبر

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی کهرار

 موقو فه

کرمانشاه- روستای کهرار موقو فه

14

آقای محمد شیری

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی ورله

کرمانشاه- روستای ورله

15

آقای جهانشاه سلطا نی

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی پیر کاشان

کرمانشاه- روستای پیر کاشان

16

آقای نعمت عمر ملی

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی سراب نیلوفر

کرمانشاه- روستای سراب نیلوفر

17

آقای ولی حیدری

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی قلعه شاهخانی

کرمانشاه- روستای قلعه شاهخانی

18

آقای ابراهیم باتمانی

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی قلعه شا  هخانی

کرمانشاه- روستای قلعه شاهخانی

19

آقای نجف مرادی

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی قلعه شاهخانی

کرمانشاه- روستای قلعه شاهخانی

20

آقای ایمان رستمی

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی چنار

کرمانشاه- روستای چنار

21

آقای ولی یدی

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی دره دراز

کرمانشاه- روستای دره دراز

22

آقای جهانبخش سیاه کمری

زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی دره دراز

کرمانشاه- روستای دره دراز

23

مرحوم علی یاور الماسی

زمین خانه بهداشت ده سفید

کرمانشاه- روستای ده سفید

24

آقای بساط زارعی

زمین خانه بهداشت توه لطیف

کرمانشاه- روستای توه لطیف

25

آقای قاسم قربانی

زمین خانه بهداشت چالا به علیا

کرمانشاه- روستای چالا به علیا

26

آقای محمد حسین رضایی

زمین خانه بهداشت گاومره

کرمانشاه- روستای گاومره

27

آقای محمد علی محمدی

زمین خانه بهداشت شینه

کرمانشاه- روستای شینه

28

آقای بابا نوری

زمین خانه بهداشت یاریجان

کرمانشاه- روستای یاریجان

29

آقای  صو فی رضایی

زمین خانه بهداشت بابان سردار

کرمانشاه- روستای بابان سردار

30

آقای کامران غلامی

زمین خانه بهداشت سرزل

کرمانشاه- روستای سرزل

     31

آقای شفیع نوری

زمین خانه بهداشت بوژان

کرمانشاه- روستای بوژان

32

آقای لطف اله احمدی

زمین خانه بهداشت سرنجگه

کرمانشاه- روستای سرنجگه

33

آقای علی تاوری

زمین خانه بهداشت زامله

کرمانشاه- روستای زامله

34

آقای چراغ ویس خاطری

زمین خانه بهداشت فرامان

کرمانشاه- روستای فرامان

35

آقای کیومرث کرمی

زمین خانه بهداشت  کاور لوا ن

کرمانشاه- روستای کاور لوا ن

36

آقای  بهرام قور باغستانی

زمین خانه بهداشت قور باغستانی سفلی

 

کرمانشاه- روستای قور باغستانی سفلی

 

37

آقای فریدون سهرابی

زمین خانه بهداشت تا سو ره جان

کرمانشاه- روستای تا سو ره جان

38

آقای شاهرخ صادقی

زمین خانه بهداشت کرانی سفلی

کرمانشاه- روستای کرانی سفلی

39

آقای اسکند اسلامی نسب

زمین خانه بهداشت کالیان وسطی

کرمانشاه- روستای کالیان وسطی

40

آقای  جهانبخش رستمی

زمین خانه بهداشت عمر مل

کرمانشاه- روستای عمر مل

41

آقای برزو زنگیشه ای

زمین خانه بهداشت  زنگیشه

کرمانشاه- روستای زنگیشه

42

آقای نامدار  کرمی

زمین خانه بهداشت پشت کبود جهانگیر وند

کرمانشاه- روستای پشت کبود جهانگیر وند

43

آقای عظیم نظری

 زمین خانه بهداشت گلیانه علی باقر

کرمانشاه- روستای گلیانه علی باقر

44

آقای مرتضی عباسی

زمین خانه بهداشت  عمله علیا

کرمانشاه- روستای        عمله علیا

45

آقای عادل امینی

زمین خانه بهداشت

کرمانشاه- روستای موسی نارنج

46

آقای بهمن قهرمانی

زمین خانه بهداشت موسی نارنج

کرمانشاه- روستای موسی نارنج

47

آقای محمد نوری

زمین خانه بهداشت جامه شوران

کرمانشاه- روستای موسی نارنج

48

آقای ایرج مرادی

زمین خانه بهداشت چقا بلک شهلا یی

کرمانشاه- روستای چقا بلک شهلا یی

49

آقای مجید محمدی

زمین خانه بهداشت مهدی آباد سفلی

کرمانشاه- روستای مهدی آباد سفلی

50

آقای حیدر مرادی

زمین خانه بهداشت هفت چشمه

کرمانشاه- روستای هفت چشمه

51

آقای مجید نوری

زمین خانه بهداشت  قیماس

کرمانشاه- روستای قیماس

52

آقای کامران نوری

زمین خانه بهداشت  قیماس

کرمانشاه- روستای قیماس

53

آقای نادر نوری

زمین خانه بهداشت  قیماس

کرمانشاه- روستای قیماس

54

آقای احمد رضا باوند پور

زمین خانه بهداشت کلیائی

کرمانشاه- روستای کلیائی

55

آقای  اسد ایمانی

زمین خانه بهداشت کمره گره

کرمانشاه- روستای کمره گره

56

آقای مولود احمد وند

زمین خانه بهداشت کمره گره

کرمانشاه- روستای کمره گره

57

آقای علی مرادی

زمین خانه بهداشت کمره گره

کرمانشاه- روستای کمره گره

58

آقای نعمت اله تخم افشان

زمین خانه بهداشت   کنگر بان سفلی

کرمانشاه- روستای بهداشت   کنگر بان سفلی

59

آقای سلیمان بدریان

زمین خانه بهداشت   رشید علی

کرمانشاه – روستای رشید علی

60

آقای کریم خردستان

زمین خانه بهداشت    رشید علی

کرمانشاه – روستای رشید علی

61

آقای علیمراد داودی

زمین خانه بهداشت    مستعلی

کرمانشاه – روستای مستعلی

62

آقای آقا مراد خدایی

زمین خانه بهداشت    ده پهن

کرمانشاه- روستای ده پهن

63

آقای اعظم منوچهر آبادی

زمین خانه بهداشت    منوچهر آباد

کرمانشاه- روستای منوچهر آباد

64

آقای اسد منوچهر آبادی

زمین خانه بهداشت    منوچهر آباد

کرمانشاه- روستای منوچهر آباد

65

آقای نصرت اله منوچهر آبادی

زمین خانه بهداشت    منوچهر آباد

کرمانشاه- روستای منوچهر آباد

66

آقای مراد امیری

زمین خانه بهداشت  پاچقا  

کرمانشاه- روستای  پاچقا  

67

آقای ایرج مظفری

زمین خانه بهداشت    گروران چها ردانگ

کرمانشاه- روستای گروران چها ردانگ

68

آقای علی میر بابایی

زمین خانه بهداشت قلعه نجفعلی خان   

کرمانشاه- روستای قلعه نجفعلی خان   

69

آقای مهد قلی بخرد

زمین خانه بهداشت    قلعه نجفعلی خان   

کرمانشاه- روستای قلعه نجفعلی خان   

لیست خیرین بخش سلامت شهر کر مانشاه

ردیف

 نام ونام خانوادگی

              مکان اهدائی

1

 حاج آقا برار معتضدی

کرمانشاه – مرکز آموزشی درمانی تخصصی زنان –بیمارستان معتضدی

2

 مرحوم حاج آقا حاج دایی

کرمانشاه-مرکز بهداشتی درمانی شهری حاج دایی –تخصص پوست

3

مرحوم حاج آقا مصطفی منصوبی

کرمانشاه - مرکز بهداشتی درمانی شهری منصوبی

4

مرحوم حاج آقا ممتحن

کرمانشاه - مرکز بهداشتی درمانی شهری ممتحن

5

مرحوم علی افغانیان

کرمانشاه - مرکز بهداشتی درمانی شهری حاج علی افغانیان وخانه بهداشت قباق تپه

6

مرحوم  هادی معتضدی

کرمانشاه - مرکز بهداشتی درمانی شهری معتضدی

7

مرحوم سید هومن اعتصام

کرمانشاه - مرکز بهداشتی درمانی شهری اعتصام

8

مرحوم حاج عباسعلی سارابی

کرمانشاه - مرکز بهداشتی درمانی شهری سارابی

9

مرحوم حاج اسماعیل سرابی

کرمانشاه - مرکز بهداشتی درمانی شهری سرابی

10

مرحوم محمد علی ممتاز

 کر مانشاه -ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری ممتاز

11

مرحوم هرمز نیکروش

کر مانشاه -ساختمان مرکز بهداشت درمانی شهری نیکروش

12

آقای آزاد علی انگزی

  کرمانشاه -زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی کهریز پل کهنه

13

آقای علی  یاسم رنجبر

کرمانشاه -زمین  مرکز بهداشتی ودرمانی روستایی کهرار

 موقو فه

14

آقای عبا س کهریزی

کرمانشاه-زمین مرکز بهداشتی درما نی روستایی روستای کهریز

15

آقای محمد شیری

کرمانشاه - زمین مرکز بهداشتی درما نی روستایی روستایورله

16

آقای جهانشاه سلطا نی

کرمانشاه زمین مرکز بهداشتی درما نی روستایی روستایپیرکاشان

17

آقای نعمت عمر ملی

کرمانشاه زمین مرکز بهداشتی درما نی روستایی سرا ب نیلوفر

18

آقای ولی حیدری

کرمانشاه-زمین مرکزی بهداشتی درمانی روستایی قلعه شاهخانی

19

آقای ابراهیم باتمانی

کرمانشاه-  زمین مرکز بهداشتی درمانی  روستایی قلعه شاهخانی

20

آقای نجف مرادی

کرمانشاه -زمین مرکز بهداشتی درمانی  روستایی قلعه شاهخانی

21

آقای ایمان رستمی

کرمانشاه- زمین مرکز بهداشتی درمانی  روستایی چنار

22

آقای ولی یدی

کرمانشاه -زمین مرکز بهداشتی درمانی  روستایی دره دراز

23

آقای جهانبخش سیاه کمری

کرمانشاه - زمین مرکز بهداشتی درمانی  روستایی دره دراز

24

مرحوم  حاج بهرام بهمنی

کرمانشاه ساختمان خانه بهداشت حاج بهمنی

25

مرحوم علی یاور الماسی

کرمانشاه –زمین خانه بهداشت ده سفید

26

آقای مر تضی عباسی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت عمله علیا

27

آقای عادل امینی

کرمانشاه – زمین خانه بهداشت موسی نارنج

28

آقای بهمن قهرمانی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت موسی نارنج

29

آقای محمد نوری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت شوران

30

آقای ایرج مرادی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت چقابک شهلانی

31

آقای مجید محمدی

کرمانشاه زمین خانه بهداشت مهدی آباد سفلی

32

آقای حیدر مرادی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت هفت چشمه

33

آقای مجید نوری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت قیماس

34

آقای کامران نوری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت قیماس

35

آقای نادر نوری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت قیماس

36

آقای احمد رضا باوند پور

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت کلیایی

37

آقای  اسد ایمانی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت گروکاندار

38

آقای مولود احمد وند

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت کمره گز

39

 آقای رشیداحمد وند

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت کمره گز

40

آقای علی مرادی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت کمره گز

41

آقای نعمت اله تخم افشان

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت کنگر بان سفلی

42

آقای سلیمان بدریان

کرمانشاه- زمین خانه بهداشت رشید علی

43

آقای کریم خردستان

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت رشید علی

44

آقای علیمراد داودی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت  مستغلی

45

آقای آقا مراد خدایی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت ده پهن

46

آقای اعظم منوچهر آبادی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت منوچهرآباد

47

آقای اسد منوچهر آبادی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت منوچهرآباد

48

آقای نصرت اله منوچهر آبادی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت منوچهرآباد

49

آقای مراد امیری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت پاچقا

50

آقای ایرج مظفری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت توه لطیف

51

آقای علی میر بابایی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت گروان چهاردانگ

52

آقای مهد قلی بخرد

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت قلعه نجفعلی خان

53

آقای قاسم قربانی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت چالابه

54

آقای محمد حسین رضایی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت گاومره

55

آقای محمد علی محمدی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت  شینه

56

آقای بابا نوری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت یاریجان

57

آقای  صو فی رضایی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت قلعه بابان سردار

58

آقای کامران غلامی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت قلعه سرزل

59

آقای شفیع نظری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت گلیانه علی بلقر

60

آقای لطف اله احمدی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت سرنجگه

61

آقای علی تاوری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت  زامله

62

آقای چراغ ویس خاطری

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت فرامان

63

آقای کیومرث کرمی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت کورلوان

64

آقای  بهرام قور باغستانی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت قورباغستان

65

آقای فریدون سهرابی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت تاسوره جان

66

آقای شاهرخ صادقی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت کرانی سفلی

67

آقای اسکند اسلامی نسب

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت قلعه کالیان وسطی

68

آقای  جهانبخش رستمی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت عمرمل

69

آقای برزو زنگیشه ای

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت  زنگیشه

70

آقای نامدار  کرمی

کرمانشاه - زمین خانه بهداشت پشت کبود

71

آقای  عظیم نوری

کرمانشاه – - زمین خانه بهداشت گلیانه علی باقر