اخبار

فر اخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فریزآی دو سنسور (256 عدد) و فریزآی ماشین سردخانه حمل واکسن (2 عدد)

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مربوط به خرید فریزآی دو سنسور (256 عدد) و فریزآی ماشین سردخانه حمل واکسن (2 عدد)  معاونت بهداشتی خود را با شماره ثبت 2098000262000116 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  HYPERLINK "http://www.setadiran.ir/"www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 21/10/98 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 98/10/26 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ساعت 15 روز دوشنبه تاریخ 98/11/7 می باشد.
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 98/11/8 می باشد.
اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: کرمانشاه- میدان دکتر فاطمی- ابتدای خیابان بهار- معاونت بهداشتی (تلفن 37256844) می باشد.
سپرده شرکت در مناقصه 460/000/000 ریال (چهارصد و شصت میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس بنام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.
محل تحویل پاکت (الف) کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- ساختمان مرکزی- طبقه سوم- دبیرخانه محرمانه می باشد.
محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی- طبقه اول- دفتر مدیریت پشتیبانی و امورفاهی می باشد./
 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه
۲۲ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۲۰

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید