اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 300 دستگاه رایانه جهت معاونت امور بهداشتی و معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید   300 دستگاه رایانه جهت معاونت امور بهداشتی و معاونت امور درمان خود را با شماره ثبت 2098000262000117از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 25/10/98 می باشد./
1)  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ  98/11/2   می باشد.
2)   مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  15 روز دوشنبه  تاریخ 98/11/14   می باشد.
3)   زمان بازگشایی پاکتها: ساعت13روزسه شنبه تاریخ 98/11/15 می باشد.
4)   اطلاعات تماس  با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : بلوار شهید بهشتی –ساختمان مرکزی (تلفن:38375161-083 )می باشد.
5)   سپرده شرکت درمناقصه 975/000/000 ریال(نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط ویا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس (کرمانشاه)بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
6)    محل تحویل پاکت( الف )کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،طبقه سوم،دبیرخانه محرمانه می باشد.
7)   محل بازگشایی پیشنهادات واصله درمحل کرمانشاه،بلوارشهید بهشتی،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی ،طبقه اول ،دفتر مدیریت پشتیبانی واموررفاهی می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه
 
۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۰۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید