اخبار

آگهی مناقصه تعمیرات مرکز جامع سلامت سینا( بارچهارم )

 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد پروژه های  ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت محقق سازند. 
1- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :28/8/1398 تا پایان وقت اداری ساعت15:00
2- اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم مدیریت عمرانی امور قراردادها ( شماره تلفن 38370265 - 083 )می باشد
3-سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادارت شعبه مدرس (کرمانشاه )بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد .
4- محل تحویل پاکات :کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکز ی طبقه سوم دبیر خانه محرمانه می باشد 
5-  محل بازگشایی پیشنهادات واصله د رمحل کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی ،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم دفتر مدیریت عمرانی می باشد .
 عنوان پروژه: تعمیرات مرکز جامع سلامت سینا
شماره فراخوان:2098000262000122
مبلغ برآورد براساس فهرست بهای پایه  سال 1398 به انضمام ضرایب منطقه و بالاسری (ریال ) قرارداد بصورت فهرست بهایی: 4،718،447،093
 مدت پیمان(ماه):4 ماه
رتبه مورد نیاز:5 ابنیه و تاسیسات 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال):240،000،000
منبع اعتبار: عمرانی
 
 
                                                زمانبندی فروش ،تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه
 
-عنوان پروژه: تعمیرات مرکز جامع سلامت سینا
تاریخ فروش اسناد:98/10/30 لغایت 98/11/6 
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دانشگاه :98/11/19
تاریخ بازگشایی  :98/11/20
                                          روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 
۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۳۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید