اخبار

آگهی مناقصه)بار دوم ) دیوار کشی مرکز / خانه بهداشت /ساختمان های شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث بابا جانی

 
  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد پروژه های  ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت محقق سازند. 
1- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد 1398/11/19 تا پایان وقت اداری ساعت15:00
2- اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم مدیریت عمرانی امور قراردادها ( شماره تلفن 38370265 - 083 )می باشد
3-سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادارت شعبه مدرس (کرمانشاه )بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد .
4- محل تحویل پاکات :کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکز ی طبقه سوم دبیر خانه محرمانه می باشد 
5-  محل بازگشایی پیشنهادات واصله د رمحل کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی ،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم دفتر مدیریت عمرانی می باشد .
عنوان پروژه: دیوار کشی مرکز / خانه بهداشت /ساختمان های شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث بابا جانی  
شماره فراخوان:2098000262000121
مبلغ برآورد براساس فهرست بهای پایه  سال 1398 به انضمام کلیه ضرایب براساس  فهرست بهایی (ریال):  9،209،520،280ریال 
 مدت پیمان(ماه):3 ماه
رتبه مورد نیاز:5 ابنیه 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال):461،000،000
منبع اعتبار:عمرانی
 
                                                زمانبندی فروش ،تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه
 
عنوان پروژه: دیوار کشی مرکز / خانه بهداشت /ساختمان های شبکه بهداشت و درمان شهرستان ثلاث بابا جانی  
تاریخ فروش اسناد:30/10/98 لغایت 6/11/1398
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دانشگاه :19/11/1398
تاریخ بازگشایی  :20/11/98
                                          روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
 
۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۴:۰۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید