اخبار

شرایط استعلام بهاءانتخاب حسابرس جهت سال مالی منتهی به 29/12/1402 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد نسبت به انتخاب حسابرس جهت سال مالی منتهی به 29/12/1402 از طریق استعلام بهاء با اشخاص حقوقی واجد شرایط وتوانمند اقدام نماید:
1-شرکت کننده باید فرم پیشنهاد قیمت و مدارک مورد نیاز راکه بایستی ممهور به مهرشرکت باشد ، تا ساعت 15:30روز دوشنبه مورخ 06/09/1402 به آدرس کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکزی طبقه سوم مدیریت حراست دانشگاه کد پستی 6715847141 ارسال نمایند.

2-مدارک مورد نیاز که میبایست توسط موسسه حسابرسی واجد صلاحیت در پاکات پیشنهاد ارائه دهند
1-2) موسسه میباست دارای رتبه الف یا ب از جامعه حسابداران رسمی کشور باشد .(ارائه مدرک الزامی است)
2-2) موسسه میبایست دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح باشد .(ارائه مدرک الزامی است)
3-2)موسسه میبایست دارای تجربه کاری و رزومه مرتبط بوده موسسه باید سابقه حرفه ای حسابرسی در دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک در پنج سال گذشته و یا دانشگاه تیپ دو در سه سال گذشته داشته باشد.(ارائه مدرک الزامی است)
4-2)اساسنامه شرکت متقاضی ( موضوع اساسنامه باید مرتبط باشد ، در غیر اینصورت آگهی تغییرات مربوط به موضوع استعلام بهاءضمیمه گردد).
5-2)آگهی تأسیس
6-2) آگهی آخرین تغییرات ( الف:درخصوص سمت مدیران ،ب:صاحبان امضا مجاز شرکت،ج: آدرس قانونی شرکت (اقامتگاه)ممهور به مهر وامضاء صحبان مجاز شرکت که تاریخ اعتبار نباید در زمان استعلام کمتر از دو ماه باشد.
7-2)موسسه موظف است کلیه صفحات مربوط به شرایط استعلام بهاء وپیوستهای آن را توسط افرادی که حق امضا اسناد تعهد آور از جانب شرکت را دارند مهر وامضا نمایند.

3-تعهدات موسسه حسابرسی:
1-3) موسسه حسابرسی متقاضی باید تنها در یک دانشگاه علوم پزشکی در سال مربوطه در سطح استان قرارداد و حضور داشته باشد.
2-3) موسسه حسابرسی بایستی در طول سال در دانشگاه بعنوان ناظر هیات امناء بر روند امور مالی ( بازرس قانونی ) با استفاده از کارشناسان مالی و حسابداری مجرب خود حضور فعال داشته و رصد عملیات حسابداری را بصورت ضمنی و داخلی در طول سال مالی انجام دهد.
3-3) موسسه حسابرسی موظف است گزارش سه ماهه مدیریت مالی به ریاست دانشگاه و نیز گزارش شش ماهه حسابرسی را به هیئت امناء ارائه نماید.
4-3) حسابرس در طول سال قرارداد بصورت دوره ای حسب مورد و نیاز ویا به تشخیص اعضاء هیات امناء وضعیت رصد مالی و امور حسابداری بر مبنای تکالیف و ضوابط مصوب هیات امناء را کتبی یا حضوری در جلسات به هیات امناء گزارش و در نهایت و پایان دوره حسابرسی موسسه،گزارش حسابرس را به انضمام صورتهای مالی یک نسخه به تمامی اعضاء هیات امناء و دو نسخه به دبیرخانه مرکزی هیئت امناء و یک نسخه به مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت در موعد مقرر تحویل نماید و کلیات و جمع بندی گزارش را در جلسه اصلی هیات امناء که به همین منظور تشکیل میشود رسما قرائت و ارائه نماید
5-3)در گزارش حسابرسی علاوه بر رعایت استانداردهای حسابرسی بخش عمومی و الزامات قانونی تعیین شده جامعه حسابداران رسمی کشور، موسسه حسابرسی مسئول ارائه توضیحات و آخرین وضعیت دانشگاه در ارتباط با تکالیف و مصوبات هیات امناء در سالهای قبل و رعایت مفاد آیین نامه های مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی بویژه آندسته از مصوباتی که بر صورتهای مالی موثر هستند از جمله تطبیق عملیات مالی با جداول عملکردی بودجه تفصیلی در زمان گزارش حسابرسی میباشد.
6-3)پرداخت کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و...سایر مواردیکه که بابت معامله پس از انعقاد قرارداد به قرارداد تعلق می گیرد به عهده موسسه حسابرسی میباشد.
7-3) موسسه حسابرسی موظف است علاوه بر گزارش حسابرسی تلفیقی دانشگاه جهت بیمارستانهای سطح شهر کرمانشاه {بیمارستان امام رضا (ع) ،بیمارستان امام علی(ع)،بیمارستان امام خمینی(ره)،بیمارستان طالقانی،بیمارستان معتضدی،بیمارستان محمد کرمانشاهی ،بیمارستان فارابی}و معاونت غذا و دارو گزارش حسابرسی مستقل ارائه نماید.

4-سایر شرایط:
تبصره 1-4)کلیه قیمت های ارائه شده باید براساس ریال باشد وبه پیشنهادات مبهم ومشروط وفاقدموارد خواسته شده هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد
تبصره 2-4) کارفرما در رد یا قبول هریک از پیشنهادات واصله مختار است.
تبصره 3-4)متقاضی با آگاهی کامل از مفاد مندرج درشرایط عمومی می بایست اطلاعات لازم را از مسئولین ذیربط کسب نماید( شماره تماس مدیریت مالی دانشگاه 38350134 و 38362988 ).بدیهی است درصورت برنده شدن هرگونه عذر عدم اطلاع از نحوه ومیزان وشرایط کار پذیرفته نخواهد شد.
تبصره4-4)شرکت کننده تنها مجاز به ارائه یک پیشنهاد قیمت می باشد ودر صورت ارائه پیشنهاد قیمت بیشتر هیچگونه پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
تبصره 5-4) شرکت کننده موظف می باشد شماره ثابت شرکت وشماره همراه نماینده شرکترا دربرگه پیشنهاد قیمت لحاظ کند درغیر اینصورت قیمت ارائه شده درکمیته خرید مورد بررسی قرارنخواهد گرفت.

5-نحوه پرداخت:
تبصره 1-5)25%مبلغ اولیه قرارداد پس از عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت درقبال ضمانتنامه معتبروبدون قید وشرط بانکی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2-5)25% در قبال پیشرفت کار
تبصره 3-5)50% باقیمانده پس از ارائه گزارش حسابرسی نهایی
تبصره 4-5)کلیه پرداختهای فوق بر اساس بند 9 شیوه نامه ذکر شده در بند 6 این شرایط انجام میگیرد.
تبصره 5-5)برنده استعلام بهاء موظف است حداقل 10%از مبلغ کل قرارداد را بابت حسن انجام تعهدات به حساب شماره0104173702007 بنام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه نزد بانک صادرات شعبه دانشگاه یا معادل آن ضمانتنامه بانکی معتبر وبدون قید وشرط دروجه دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه تحویل نماید،ضمانت مذکور پس از پایان قرارداد و ارائه گواهی مدیریت مالی به شرکت برنده عیناٌ مسترد می گردد.
تبصره 6-5)از هر پرداخت 10%به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر میگردد.این مبلغ پس از پایان قرارداد و اخذ مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی و ارائه گواهی رضایت مندی از واحد مربوطه درقالب مفاد قرارداد وشرایط این استعلام بهاء به شرکت برنده عیناٌ مسترد می گردد.

6-شیوه نامه اجرایی دعوت و انتخاب حسابرس در دانشگاهها/داشکده ها/موسسات وابسته وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصوب 14/11/98 هیئت امنای محترم دانشگاه جزء لاینفک این شرایط و قرارداد میباشد.

7-کلیه نیروهایی که در اجرای مفاد این قرارداد بکار گرفته می شوند نیروی موسسه حسابرسی محسوب میشوند و هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه نداشته و نخواهند داشت و پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی ایشان برعهده موسسه میباشد.

8-چنانچه حادثه ای در حین کار جهت نیروهای موسسه حسابرس و یا اشخاص ثالث رخ دهد مسئولیت آن با موسسه حسابرسی بوده و دانشگاه در خصوص جبران خسارت اشاره شده از قبیل جانی و.... هیچگونه تعهدی ندارد و مسئولیت تمامی آسیب های مالی و جانی نیروهای مذکور بر عهده موسسه حسابرسی خواهد بود.

9-موسسه حسابرسی ملزم به حفظ اسرار دانشگاه می باشد و چنانچه خلاف تعهد مذکور اطلاعات مربوط به حسابها و عملیات مالی این دانشگاه توسط موسسه یا کارکنان ایشان نشر گردد این حق برای دانشگاه محفوظ میباشد تا از طریق مراجع قضائی نسبت به خلف وعده و عدم رعایت تعهدات شکایت کند.

10-خریدار(دانشگاه) مجاز به افزایش یا کاهش تا 25% مورد معامله وبه تبع آن مبلغ کل قرارداد می باشد.

11- کلیه موارد این شرایط جزء لاینفک قرارداد منعقده با برنده خواهد بود.

12- شرکت کننده اقرار به ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری مصوب22 دی ماه 1337 نموده است .

13- برنده پس از انعقاد قرارداد حق واگذاری جزء و یا کل موضوع قرارداد و تعهدات خویش را به غیر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را نداشته و چنانچه این موضوع برای کارفرما محرز گردد کارفرما حق فسخ پیمان و ضبط ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کارو اخذ جریمه را (برابر نظریه کارشناس کار فرما) برای خود محفوظ خواهد داشت .

14- در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد ، مرجع رسیدگی و حل و فصل آن از طریق کمیسیون ماده 94 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی خواهد بود و رای کمیسیون مذکور برای طرفین لازم الاجراست.

15-مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ بازگشائی پاکات حداکثر بیست روز به استثنای ایام تعطیل میباشد.

16- آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و تمامی اصلاحات آن تا تاریخ 01/01/97 ،ماده 1 احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه اجرایی تاریخ 16/01/97 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و تمامی اصلاحات آن تا تاریخ 01/01/97 و همچنین دستورالعمل تضمینات ویژه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ابلاغی 01/03/97 بعنوان قوانین ویژه دانشگاه میباشد و همراه با کلیه قوانین و مقررات جاری که مغایر مفاد قوانین صدر الذکر نباشد بر این استعلام بهاء حاکم و نافذ میباشد.

۲۹ آبان ۱۴۰۲ ۰۸:۴۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید