اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب (اتوبوس و مینی بوس) دانشجویان دانشگاه معاونت فرهنگی دانشجویی( بار سوم )


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری را در امور ایاب و ذهاب (اتوبوس و مینی بوس) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه معاونت فرهنگی دانشجویی بار سوم سال 1402 با شماره ثبت 2002000262000144 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 18/10/1402 می باشد.
1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز یکشنبه تاریخ 24/10/1402 می باشد.
2) مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 15 روز شنبه تاریخ 7/11/1402 می باشد.
3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 9 صبح روز یکشنبه تاریخ 8/11/1402 می باشد.
4) اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : بلوار شهید بهشتی –ساختمان مرکزی (تلفن:38375161-083 )می باشد.
5) سپرده شرکت درمناقصه 000/000/500/1 ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط ویا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس (کرمانشاه)بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
6) محل تحویل پاکت( الف )کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،طبقه سوم،دبیرخانه محرمانه می باشد.
7) محل بازگشایی پیشنهادات واصله درمحل کرمانشاه،بلوارشهید بهشتی،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی ،طبقه اول ،دفتر مدیریت پشتیبانی واموررفاهی می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه


۲۰ دی ۱۴۰۲ ۰۹:۳۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید