اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدماتی بیمارستان دکتر معاون صحنه بصورت سود مدیریتی در سال 1402 (بار دوم )


شبکه بهداشت ودرمان شهرستان صحنه درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بخشی از امورخدماتی بیمارستان دکتر معاون صحنه بصورت سود مدیریتی خود را با شماره ثبت20020002620001450طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روزسه شنبه به تاریخ 26 / 10/1402 می باشد.
1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تاساعت 19 روز دو شنبه تاریخ 02/ 11/1402 می باشد.
2) مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 15 روزشنبه تاریخ 14/ 11/1402 می باشد.
3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت9صبح روزیکشنبه 15/11/1402 می باشد.
4) اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : کرمانشاه-صحنه بلوار امام خمینی –جنب فرمانداری(تلفن:48327374-083 )می باشد.
5) سپرده شرکت درمناقصه 581/096/899(هشتصدو نودونه میلیون ونودوشش هزاروپانصدو هشتادو یک ریال)
ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط ویا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104829940003 بانک صادرات شعبه198 صحنه بنام شبکه بهداشت ودرمان صحنه میباشد..
6) محل تحویل پاکت( الف )کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،طبقه سوم،دبیرخانه محرمانه می باشد.
7) محل بازگشایی پیشنهادات واصله درمحل کرمانشاه،بلوارشهید بهشتی،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی ،طبقه اول ،دفتر مدیریت پشتیبانی واموررفاهی می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه

۲۷ دی ۱۴۰۲ ۱۳:۳۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید