اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی از امور خدماتی بیمارستان دکتر معاون صحنه بصورت سود مدیریتی در سال 1402 (بار سوم )


شبکه بهداشت ودرمان شهرستان صحنه درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بخشی از امورخدماتی بیمارستان دکتر معاون صحنه بصورت سود مدیریتی خود را با شماره ثبت20020002620001510طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز شنبه به تاریخ 1402/11/28 می باشد.
1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تاساعت 19 روز دو شنبه تاریخ   7/ 1402/12 می باشد.
2) مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 15 روزشنبه تاریخ 19/ 1402/12  می باشد.
3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت9صبح روزیکشنبه 1402/12/20 می باشد.
4) اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : کرمانشاه-صحنه بلوار امام خمینی –جنب فرمانداری(تلفن:48327374-083 )می باشد.
5) سپرده شرکت درمناقصه 581/096/899(هشتصدو نودونه میلیون ونودوشش هزاروپانصدو هشتادو یک ریال)
ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط ویا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 4001084207147658 بانک ملی صحنه بنام شبکه بهداشت ودرمان صحنه میباشد..
6) محل تحویل پاکت( الف )کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،طبقه سوم،دبیرخانه محرمانه می باشد.
7) محل بازگشایی پیشنهادات واصله درمحل کرمانشاه،بلوارشهید بهشتی،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی ،طبقه اول ،دفتر مدیریت پشتیبانی واموررفاهی می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه


۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۵:۰۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید