اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور راهبری و نگهداشت و تعمیر و سرویس تاسیسات برقی و مکانیکی و مخابراتی بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه (برای باردوم)

بنام خدا

بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور راهبری ، نگهداشت ، تعمیر و سرویس تاسیسات برقی و مکانیکی و مخابراتی را به شماره مناقصه2003000262000008 را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
1-تاریخ انتشار مناقصه درسامانه مورخ 07/03/1403 ساعت 15 می باشد.
2-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: مورخ 13/03/1403 ساعت 15
3-مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: مورخ 26/03/1403 ساعت 15
4-زمان بازگشایی پاکت ها: مورخ 27/03/1403 ساعت 09 صبح
5-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتردرخصوص اسناد مناقصه :کرمانشاه –بلوار شهید بهشتی بیمارستان امام علی (ع) و تلفن 38375123-083
6-سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 918/086/633/1 ریال (یک میلیارد و ششصد و سی و سه میلیون و هشتاد و شش هزار و نهصد و هجده ریال ریال ) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و یا واریز وجه مذکور به حساب بانک مرکزی 790100004001084207147658 IR با شناسه واریز 964124800114000275950110311111
7-محل تحویل پاکت (الف) : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دبیرخانه حراست دانشگاه علوم پزشکی
8-محل بازگشایی پیشنهادات واصله :درمحل کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی- دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه – دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی
۷ خرداد ۱۴۰۳ ۱۳:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید