اخبار

((فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات بیمارستان شهداء شهرستان هرسین)) (بار اول)


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تاسیسات بیمارستان شهداء شهرستان هرسین خود را با شماره ثبت 2003000262000007 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخه 06/03/1403می باشد ./
1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 10/03/1403می باشد.
2) مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 روز شنبه تاریخ 26/03/1403می باشد.
3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 9 روز یکشنبه تاریخ 27/03/1403می باشد .
4) اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه: کرمانشاه-شهرستان هرسین-شبکه بهداشت و درمان(تلفن: 45133656 -083) می باشد .
5) سپرده شرکت درمناقصه 000/000/765ریال(هفتصدوشصت وپنج میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 790100004001084207147658IR بانک ملی بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان هرسین می باشد .
6) محل تحویل پاکت(الف) کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، دبیرخانه محرمانه می باشد .
7) محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشاه، بلوارشهید بهشتی، ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی، طبقه اول، دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی می باشد .

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه


۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱۰:۲۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید