اخبار

آگهی مناقصه بهسازی و نوسازی بخش جراحی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی ،احداث نگهبانی و دیوار کشی اورژانس بیمارستان آیت الله طالقانی ، احداث خانه بهداشت روستای باغ طیفون کرمانشاه


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت محقق سازند.
1- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : 10/04/1403تا پایان وقت اداری ساعت15:00
2- اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم مدیریت عمرانی امور قراردادها ( شماره تلفن 38370265 - 083 )می باشد
3-سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادارت شعبه مدرس (کرمانشاه )بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد .
4- محل تحویل پاکات :کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکز ی طبقه سوم دبیر خانه محرمانه می باشد
5- محل بازگشایی پیشنهادات واصله د رمحل کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی ،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم دفتر مدیریت عمرانی می باشد .

عنوان پروژه: بهسازی و نوسازی بخش جراحی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی
- شماره فراخوان:2003000262000014
- مبلغ برآورد براساس فهرست بهای پایه سال 1403به انضمام ضرایب منطقه و بالاسری (ریال ) قرارداد بر اساس فهرست بها): 37،073،032،702
- مدت پیمان(ماه):6ماه
- رتبه مورد نیاز:5 ابنیه و تاسیسات
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال):1،860،000،000
- منبع اعتبار: عمرانی

عنوان پروژه: احداث نگهبانی و دیوار کشی اورژانس بیمارستان آیت الله طالقانی
- شماره فراخوان:2003000262000013
- مبلغ برآورد براساس فهرست بهای پایه سال 1403به انضمام ضرایب منطقه و بالاسری (ریال ) قرارداد بر اساس فهرست بها): 25،439،985،991
- مدت پیمان(ماه):2ماه
- رتبه مورد نیاز:5 ابنیه
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال):1،280،000،000
- منبع اعتبار: عمرانی

عنوان پروژه: احداث خانه بهداشت روستای باغ طیفون کرمانشاه
- شماره فراخوان:2003000262000015
- مبلغ برآورد براساس فهرست بهای پایه سال 1403به انضمام ضرایب منطقه و بالاسری (ریال ) قرارداد به صورت سرجمع): 20،306،524،700
- مدت پیمان(ماه):4 ماه
- رتبه مورد نیاز:5 ابنیه
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال):1،020،000،000
- منبع اعتبار: عمرانی

زمانبندی فروش ،تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه
-عنوان پروژها: بهسازی و نوسازی بخش جراحی بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی،احداث خانه بهداشت روستای باغ طیفون کرمانشاه
- تاریخ فروش اسناد: 23/3/1403 لغایت 30/03/1403
- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دانشگاه : 10/04/1403
- تاریخ بازگشایی اولیه :11/04/1403
- تاریخ بازگشایی قیمت :20/04/1403

زمانبندی فروش ،تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه
-عنوان پروژها: احداث نگهبانی و دیوار کشی اورژانس بیمارستان آیت الله طالقانی
- تاریخ فروش اسناد: 23/3/1403 لغایت 30/03/1403
- مهلت تحویل پیشنهادات به دانشگاه : 10/04/1403
_ تاریخ بازگشایی اولیه :11/04/1403
_ تاریخ بازگشایی قیمت :19/04/1403


روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه


۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۸:۴۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید