اخبار

آگهی مناقصه برق رسانی دوسویه بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان ثلاث بابا جانی (بار سوم)


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت محقق سازند.

1- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : 10/04/1403تا پایان وقت اداری ساعت15:00
2- اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه دوم مدیریت عمرانی امور قراردادها ( شماره تلفن 38370265 - 083 )می باشد
3-سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادارت شعبه مدرس (کرمانشاه )بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد .
4- محل تحویل پاکات :کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان مرکز ی طبقه سوم دبیر خانه محرمانه می باشد
5- محل بازگشایی پیشنهادات واصله د رمحل کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی ،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم دفتر مدیریت عمرانی می باشد .

عنوان پروژه: برق رسانی دوسویه بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان ثلاث بابا جانی
- شماره فراخوان:2003000262000012
- مبلغ برآورد براساس فهرست بهای پایه سال 14023به انضمام ضرایب منطقه و بالاسری (ریال ) قرارداد بر اساس فهرست بها): 29،693،941،429
- مدت پیمان(ماه):2 ماه
- رتبه مورد نیاز:5 نیرو
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال):1،490،000،000
- منبع اعتبار: عمرانی

زمانبندی فروش ،تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه
-عنوان پروژها: برق رسانی دوسویه بیمارستان 32 تختخوابی شهرستان ثلاث بابا جانی
- تاریخ فروش اسناد: 23/03/1403 لغایت 30/03/1403
- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به دانشگاه : 10/04/1403
- تاریخ بازگشایی اولیه :11/04/1403

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه


۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ۰۸:۴۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید