اخبار

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تاکسی سرویس ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1403-1404


دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تاکسی سرویس ستاد خود را در سال 1403 با شماره ثبت 2003000262000016از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 30/3/1403 می باشد.
1) مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز پنج شنبه تاریخ 7/4/1403 می باشد.
2) مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 19/4/1403 می باشد.
3) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 20/4/1403 می باشد.
4) اطلاعات تماس با دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه : بلوار شهید بهشتی –ساختمان مرکزی (تلفن:38375161-083 )می باشد.
5) سپرده شرکت درمناقصه 3,833,000,000 ریال(سه میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون ریال) بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط ویا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 4001084207147658 با شناسه واریز 94412480011400027595011000311 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
6) محل تحویل پاکت( الف )کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،طبقه سوم،دبیرخانه محرمانه می باشد.
7) محل بازگشایی پیشنهادات واصله درمحل کرمانشاه،بلوارشهید بهشتی،ساختمان شماره ی یک دانشگاه علوم پزشکی ،طبقه اول ،دفتر مدیریت پشتیبانی واموررفاهی می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی کرمانشاه

۳ تیر ۱۴۰۳ ۰۸:۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید