تماس با ما

 بازگشت به صفحه اصلی
تلفن مستقیم دبیرخانه هیأت امناء دانشگاه 
083-38374668 
پست الکترونیکی   
  omana@kums.ac.ir
آدرس پستی 
کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - جنب بیمارستان امام علی ( ع ) ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دبیرخانه هیأت امناء
کد پستی 6715847141
    

  phone number     :  0098 -0831-8374668 
 Address: Centeral building of kermanshah unversity of medical science-Blv shahid beheshty -Kermanshah -Iran
Zip  Code:    6715847141