فرم الکترونیکی شکایات یا درخواست مردمی

فرم شکایات یا درخواست مردمی

مشخصات اشخاص حقیقی
*
*
*
*
مشخصات اشخاص حقوقی
مشخصات دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت

هموطن گرامی توجه فرمایید طرح شکایت در مراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یا عدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پایین تر است در صورتی که شکایت یا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.


* = ضروری

فرم شکایات یا درخواست مردمی