تماس با ما

نام حوزه

شماره تماس

آدرس

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

38358973

بلوار شهید بهشتی- ستاد مرکزی دانشگاه طبقه سوم شاخه سوم

امور پرسنل شاهد و ایثارگر

38247720

بلوار شهید بهشتی- سراه 22 بهمن روبروی دفتر نماینده ولی فقیه در کرمانشاه