تماس با ما

نام حوزه

شماره تماس

آدرس

مدیریت و مسئول دفتر

37106255

معاونت غذا و دارو -مدیریت شاهد و امور ایثارگران

معاونت

37106218

معاونت غذا و دارو -مدیریت شاهد و امور ایثارگران