دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / حوزه ریاست / مدیریت امور شاهد و ایثارگران
رسانه جدید


هر چه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت

شهدا و ایثارگران است.    

امام خمینی(ره)