کارکنان ستاد شاهد و ایثارگر

 :arrow_backward:
  فرزاد صادقی

 

کارشناس امور پرسنلی

 


37106218

 

معاونت غذا و دارو _مدیریت شاهد و امور ایثارگران

 :arrow_backward:

علی اکبر آزادی

 

 

کارشناس اسناد و مدارک بالینی

 
 

37106281

 

 

معاونت غدا و دارو _مدیریت شاهد و امور ایثارگران

:arrow_backward:

داریوش کهراریان

 

        کارشناس اسناد و مدارک بالینی 

 

37106281

 

 

معاونت غذا و دارو _مدیریت شاهد و امور ایثارگران

:arrow_backward:

 

امیر محمد بهشتی

 

کارشناس امور دانشجویی و روابط عمومی

 

37106218

 

 

     معاونت غذا و دارو _مدیریت شاهد و امور ایثارگران

 :arrow_backward:بهمن رشیدی 

مسئول دفتر 

 37106255

 معاونت غذا و دارو -مدیریت شاهد و امور ایثارگران
 :arrow_backward:محمد حسین کمری

 نقلیه   
 :arrow_backward:بهمن تمجیدی   خدمات