شرح وظایف مدریت امور شاهد و ایثارگر

ستاد شاهد و ایثارگر یکی ازواحدهای دانشگاه علوم پزشکی وزیرنظر ریاست محترم دانشگاه مشغول انجام وظیفه می باشند.
الف- بخش دانشجویان شاهد و ایثارگر:
- تهیه طرحهای تقوبت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد امور ایثارگران جهت تصویب
- تشکیل گروههای درسی با استفاده از دانشجویانی که بتوانند دروس مربوطه را به خوبی ارائه کنند.
- ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تکثیر و انتشار جزوات مورد نیاز، تهیه فیلمهای آموزشی و فراهم نمودن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان ایثارگر
- ارزیابی کلاسها و دوره های تقویتی و همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهدو ایثارگر
- تشکیل کلاسها و دوره های تقویتی با همکاری اعضاء هیت علمی
- دعوت به همکاری از اعضاء هیت علمی برای امور آموزشی و مشاوره تحصیلی دانشجویان شاهدو ایثارگر
- تعیین اساتید مشاوربرای دانشجویان شاهد و ایثارگر
- تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان رزمنده، آزاده و شاهد
- برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیتهای علمی و فرهنگی از قبیل اردوها، سفرهای زیارتی و سیاحتی، سمینارها (اعم از آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ) و مسابقات در زمینه های مختلف علمی، هنری ،فرهنگی و ورزشی و تشویق دانشجویان ممتاز و قدردانی از ایشان
- پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط
- تنتظیم برنامه های سالانه و پیشنهاد اعتبارات مربوط و تلاش در جهت جذب امکانات مورد نیاز
- تهیه و تدوین گزارشات دوره ای و موردی در رابطه با عملکرد واحد در چارچوب وظایف محوله
ب- بخش کارمندی(پرسنل شاهد و ایثارگر):
پیگیری کارهای مربوط به ایثارگران وخانواده های معظم شهدا وهمچنین پاسخگویی به کلیه مراجعه کنندگان ازواحدهای تابعه وشهرستانهای مختلف درخصوص پرونده های مجروحین جنگ تحمیلی می باشند این واحد فاقد چارت سازمانی بوده اما باتوجه به اینکه استان کرمانشاه درزمان جنگ تحمیلی بیشترمراجعین به مراکز آموزشی درمانی راداشته وپرونده بالینی بسیاری ازرزمندگان ومجروحین ونیز شهدا درمراکز درمانی تابعه این دانشگاه می باشند ، ایجاد واحد ایثارگران به منظور پاسخگویی به مکاتبات به عمل آمده ازسوی بنیادشهید وامورایثارگران وفرمانداری ونیزسایر ارگانهای مربوطه ، ضروری تشخیص داده شد واین واحد به منظور خدمت رسانی به ایثارگران عزیز تشکیل گردیده دراقدام اولیه پرونده مجروحین هرمرکز ارسایر بیماران جدا گردید ودرحال حاضر پرونده مجروحین ومصدومین جنگ تحمیلی درسراسر استان تحت اختیارونظارت این واحد می باشد.