معرفی:

واحدامورایثارگران یکی ازواحدهای دانشگاه علوم پزشکی وزیرنظر ریاست محترم دانشگاه مشغول  انجام وظیفه می باشند پیگیری کارهای مربوط به ایثارگران وخانواده های معظم شهدا وهمچنین پاسخگویی به کلیه مراجعه کنندگان ازواحدهای تابعه وشهرستانهای مختلف درخصوص پرونده های مجروحین جنگ تحمیلی می باشند این واحد فاقد چارت سازمانی بوده اما باتوجه به اینکه استان کرمانشاه درزمان جنگ تحمیلی بیشترمراجعین به مراکز آموزشی درمانی راداشته وپرونده بالینی بسیاری ازرزمندگان ومجروحین ونیز شهدا درمراکز درمانی تابعه  این دانشگاه  می باشند ، ایجاد واحد ایثارگران به منظور پاسخگویی به مکاتبات  به عمل آمده ازسوی بنیادشهید وامورایثارگران وفرمانداری ونیزسایر ارگانهای مربوطه ، ضروری تشخیص داده شد واین واحد به منظور خدمت رسانی به ایثارگران عزیز تشکیل گردیده دراقدام اولیه پرونده مجروحین هرمرکز ارسایر بیماران جدا گردید ودرحال حاضر پرونده مجروحین ومصدومین جنگ تحمیلی درسراسر استان  تحت اختیارونظارت این واحد می باشد.