دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / حوزه ریاست / مدیریت امور شاهد و ایثارگران / مشاور رئیس دانشگاه و مدیر شاهد و امور ایثارگران

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر شاهد و امور ایثارگران

 
 مهرداد مرادی    
  مهرداد مرادی
مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور شاهد و ایثارگران

کارشناس فوریتهای پزشکی
سوابق مدیریتی:
جانباز گرانقدر مدافع حرم

مدیرمرکز پایش مراقبت های درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(MCMC)
دو دوره مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه