مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور شاهد و ایثارگران

دبیر ستاد شاهد و ایثارگر
فرشاد شاکری
مشاور رئیس دانشگاه و مدیر امور شاهد و ایثارگر

کارشناس ارشد پرستاری
سوابق مدیریتی:

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

مدیر پشتیبانی و امور رفاهی دانشگاه
مدیر دانشجویی دانشگاه
معاون مدیر توسعه سازمان و تحول اداری