قوانین ومقررات :

- ملاک ومحورانجام اموراین واحد قوانین موجود درکتاب مجموعه قوانین ومقررات استخدامی وشغلی ایثارگران می باشد که ازسوی مجلس وهیئت وزیران تصویب گردیده ونیز بخشنامه های صادره ازسوی وزرات متبوع به خصوص مشاورمحترم وزیر ومسئول هماهنگی امورایثارگران می باشد.