شهدای گرانقدر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 شهید مهدی ذریه الزهرا

دانشجوی پزشکی

تاریخ و محل شهادت:

65/11/11 مفقود الاثر

شهید مهدی ذریه الزهرا

  شهید رحم خدا فرجی

دانشجوی پرستاری

تاریخ و محل شهادت:

67/3/3 مهران

شهید رحم خدا فرجی

 شهید سید هادی الوانی

دانشجوی پزشکی

تاریخ و محل شهادت:

64/3/22 بمباران تهران

شهید سید هادی الوانی

 شهید مسعود امیری

دانشجوی پزشکی

تاریخ و محل شهادت:

67/5/7 عملیات مرصادشهید مسعود امیری

 شهیدمحمد مومنی

بهیار

تاریخ و محل شهادت:

63/3/30 پاوه
شهید محمد مومنی  

  شهیدکاکامراد عزیزی

بهیار

تاریخ و محل شهادت:

-

شهید کاکامراد عزیزی

 شهیدفریدون فتاح پور

بهداشت یار

تاریخ و محل شهادت:

61/2/18 جنوب
شهید فریدون فتاح پور  

 شهیدجلیل هادیان

کارمند

تاریخ و محل شهادت:

بمباران

شهید جلیل هادیان

شهید شاپور طلوعی

کارمند

تاریخ و محل شهادت:

1360 چذابه

شهید شاپور طلوعی

 

 

 شهیدمحمد ویسی

کارمند

تاریخ و محل شهادت:

65/10/27

شهید محمد ویسی پور

  شهیدعبدالکریم نصری

بهیار

تاریخ و محل شهادت:

-

شهید عبالکریم نصری

 شهیدفیروز تیموری

کارمند

تاریخ و محل شهادت:

65/2/5 کرندغرب

شهید فیروز تیموری

 شهیدمحمدعلی سبحانی

بهیار

تاریخ و محل شهادت:

بمباران

شهید محمعلی سبحانی

 شهیدخدامراد حسنوند

کارمند

تاریخ و محل شهادت:

-

شهید خدامراد حسنوند

شهید عبداله سهرابی

بهیار

تاریخ و محل شهادت:

63/09/10 رمادیه عراق

 

  شهیده فوزیه شیردل

بهیار

تاریخ و محل شهادت:

1358 پاوه

لاله

 شهیده رقیه خندان

بهیار

تاریخ و محل شهادت:

59/6/31اسلام آباد
لاله

 شهیده صبریه صوفی سلطانی

کارمند

تاریخ و محل شهادت:

66/12/27 کرمانشاه
لاله