اخبار

شرایط احتساب امتیاز کرونا جهت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 24 بهمن 99 اعلام شد

شرایط احتساب امتیاز کرونا جهت پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 24 بهمن 99 اعلام شد

 

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون اسـتخدامی تاریـخ 1399/11/24 سازمان سـنجش می رساند جهت اسـتفاده از سهمیه ویژه فعالیت در زمینه مقابله با ویروس کرونا لازم است فرم تایید سوابق خدمتی مشـمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با ویروس کرونا را با در نظر گرفتن موارد ذیل تکمیل نمایند.

1- صرفاً افرادی که در کارنامه آنها امتیاز کرونا محاسبه گردیده است نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.
2 -داوطلبان پس از پرینت نمودن فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با ویروس کرونا از سایت دانشگاه می باید ابتدا به محل اشتغال خود(منظور از محـل اشـتغال ، اشـتغال در مرکز یا مراکز کرونا می باشـد) مراجعه نماینـد و نسـبت به تکمیل امضای فرم، حـداکثر تا تاریخ 1400/02/28 به ترتیب سلسله مراتب مندرج در فرم اقدام نمایند و در نهایت تحویل معاونت مربوطه جهت طرح در کمیته تعیین امتیاز نمایند.
3 -داوطلبان استخدام در سایر استانها باید فرم جدید مربوطه را از سایت دانشگاه مورد تقاضا پرینت نمایند و با توجه به بند فوق (بند 2 ) اقدام لازم را بعمل آورند .
4-داوطلبانی که در سایر اسـتانها در زمینه مقابله با ویروس کرونا فعالیت داشـته انـد بایـد فرم این دانشـگاه را پرینت نموده و پس از تکمیل امضا می باید از طریق نامه رسـمی دانشگاه مربوطه ارسال گردد.
5 -مهلت تحویل فرم به معاونت مربوطه حداکثر تاریخ 1400/02/28 می باشد.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۵۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید