تصمیم گیری و مشارکت الکترونیک

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بعنوان زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کلیه مقررات صادره خود را اعم از  بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها وضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ بمدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.

این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح باشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرارداده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می نماید.

کاربر گرامی لطفا در صورت اعلام مقررات، بخشنامه و یا دستورالعملی در این قسمت، میزان رضایتمندی خود را از طریق فرم ارزیابی زیر اعلام فرمایید.

موضوع :تجزیه و تحلیل فرآیند سرمایه گذاری به انضمام دستورالعمل اجرایی و بهبود آن در راستای بهبود فضای کسب و کار

فرم رضایتمندی تصمیم گیری و مشارکت الکترونیک