لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  accreditation-darman@kums.ac.ir 38369202 
آیکن لینک  سنجش رضایت

 

 1. صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013100
 2. ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت 16061013102
 3. اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013103

 

 لینک دسترسی به خدمت  پست الکترونیک  شماره تماس   معرفی خدمت پرسشنامه
 parvaneh-darman@kums.ac.ir  38358627 آیکن لینک   سنجش رضایت


 1. تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014100
 2. صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  16061014101
 3.  صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014103

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
   tarh_setad@kums.ac.ir 38382009  آیکن لینک  سنجش رضایت 

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
پرسشنامه 
  hep@behdasht.gov.ir 37257799  آیکن لینک   سنجش رضایت

 

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  bazresi@kums.ac.ir 38381111  آیکن لینک   سنجش رضایت

 

 1. صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی 16042572100
 2. صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16042572101
 3. صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف 16042572102
 4. تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16042572103
 5. صدور کارت بهداشت 16042572104

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 ارائه خدمت در دفتر پیشخوان  پرسشنامه
  kcokc_mo 37220596  آیکن لینک پیش خوان دولت  سنجش رضایت 

 

 1.  اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور  10031019100
 2.  اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور 10031019101

 


لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  darman-amar@behdasht.gov.ir 38369201  آیکن لینک  سنجش رضایت 


 1. غربالگری های گروه های سنی 16042573100
 2. غربالگری بیماریهای ژنتیکی 16042573101
 3. ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری 16042573102
 4. ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده 16022573103
 5. ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده 16042573104
 6. ارائه خدمات درمانی سرپایی 16022573105
 7. ارائه خدمات درمانی بستری 16032573106
 8. سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان 16042573107
 9. ارائه خدمات آزمایشگاهی 16022573108
 10. ارائه خدمات تصویربرداری 16022573109
 1. پایش بیماری های واگیر 16042575100
 2. پایش بیماری های غیر واگیر 16042575101
 3. پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا 16042575102

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  mbo_cdc@kums.ac.ir 37257699 
آیکن لینک  سنجش رضایت

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  academic.cme@kums.ac.ir 38378519  آیکن لینک   سنجش رضایت

 

 1. برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی 18041026100
 2. برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 18041026104
 3. پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی  18041026105
لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  vc_education@kums.ac.ir 38378097  آیکن لینک   سنجش رضایت

 

 1. جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی 10031028100
 2. تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی 10031028102
 3.  
لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
پرسشنامه 
  education@kums.ac.ir 38350097  آیکن لینک  سنجش رضایت 

 

 1. اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل 18082578100
 2. اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور  18082578101
 1. صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579100
 2. نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579101
 3. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579102
 1. صدور مجوز ادغام دانشگاه های علوم پزشکی 18082580100
 2. صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی 18082580101
 3. تایید انحلال دانشگاه های علوم پزشکی 18082580102
 4. تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری 18082580103
 1. تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور  18042581100
 2. تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور  18042581101

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  reg_vcedu@kums.ac.ir 38378097  آیکن لینک   سنجش رضایت

 

 1. صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی  18042582100
 2. صدورگواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی  18042582101
 3. صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی  18042582102
 4. ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور  18042582103
 5. صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور  18042582104
 1. صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  11022583100
 2. صدور گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  11022583101
 3. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  18042583102
 4. معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه  12012583103
 5. ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج  18042583104
 6. تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل  18042583105
 7. تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازکشور  18042583106
 1. تغذیه دانشجویان علوم پزشکی 18062584100
 2. ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی 17012584101
 3. برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی 17022584102
 4. ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی 18062584103

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
پرسشنامه 

 

accom_vcstudents@kums.ac.ir

nut_vcstudents@kums.ac.ir

37374221 

34274625 

 

آیکن لینک

 

 سنجش رضایت 

 

 1. ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی  18042585100
 2. آموزش دانشجویان علوم پزشکی  18042585101
 3. مشاوره دانشجویان علوم پزشکی  18042585102

 

لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  reg_education@kums.ac.ir 38360015  آیکن لینک

 سنجش رضایت

   moshavereh_svc@kums.ac.ir  38353860 آیکن لینک 

 

 1. ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی  16052586100
 2. امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی  16052586101
لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
پرسشنامه 
  lib-help@kums.ac.ir 38369854  آیکن لینک  سنجش رضایت 

 

 1. پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی  16052587100
 2. انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی  16052587101
 3. انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی  16052587102
 4. برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی  16052587103
لینک دسترسی به خدمت پست الکترونیک
شماره تماس
معرفی خدمت
 پرسشنامه
  research@kums.ac.ir 38358823  آیکن لینک   سنجش رضایت