1. نظارت بر ادارات نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16031012100
 2. نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 16041012101
 3. بازدید های دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی 16021012102
 4. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103
 5. برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی کشوری جهت توانمند سازی ارزیابان کشوری 18051012104
 6. اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور  16051012105
 1. صدور پروانه موسسات پزشکی 16021013100
 2. تمدید پروانه موسسات پزشکی 16021013101
 3. ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس اعلام تعزیرات پزشکی 16021013102
 4. اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی 16021013103
 5. لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم 16021013104
 1. تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 18041014100
 2. صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان 16031014101
 3. صدور معرفینامه در توزیع پزشکان 16031014102
 4. صدور گواهی معافیت 11021014103
 5. توزیع متعهدین خدمت دوره دستیاری دندانپزشکی 16021014104
ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت (18081015000)
 1. فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت (16041016000)
صدور کارت بهداشت (16041017000)
 1. صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16041018100
 2. صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی 13011018101
 3. مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16021018102
 1. ثبت نام و برگزاری آزمون 18041026100
 2. اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها 18041026101
 3. ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی 18041026102
 4. برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی 18041026103
 1. سیاستگذاری، ایجاد، راه اندازی وگسترش رشته های تخصصی ،دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی 18041027100
 2. تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ،دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی 18041027101
 3. بازنگری برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ،دوره های فوق تخصصی وتکمیلی تخصصی 18041027102
 4. تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات اجرائی مرتبط 18041027103
 5. بررسی درخواست های انتقال، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی 18041027104
 1. جذب اعضای هیات علمی 10031028100
 2. ارتقای اعضای هیات علمی 10031028101
 1.  معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به بانک های عامل جهت دریافت وام مسکن 13011029100
 2.  معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن 13011029101
 3. نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن توسط بانک ها و رفع مشکلات احتمالی 13011029102