1. صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013100
 2. ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت 16061013102
 3. اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت  16061013103
 1. تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014100
 2. صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  16061014101
 3.  صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 16061014103
 1. صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی 16042572100
 2. صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16042572101
 3. صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف 16042572102
 4. تایید کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16042572103
 5. صدور کارت بهداشت 16042572104
 1.  اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور  10031019100
 2.  اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور 10031019101
 1. غربالگری های گروه های سنی 16042573100
 2. غربالگری بیماریهای ژنتیکی 16042573101
 3. ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری 16042573102
 4. ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده 16022573103
 5. ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده 16042573104
 6. ارائه خدمات درمانی سرپایی 16022573105
 7. ارائه خدمات درمانی بستری 16032573106
 8. سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان 16042573107
 9. ارائه خدمات آزمایشگاهی 16022573108
 10. ارائه خدمات تصویربرداری 16022573109
 1. پایش بیماری های واگیر 16042575100
 2. پایش بیماری های غیر واگیر 16042575101
 3. پایش و مدیریت کاهش خطر بلایا 16042575102
 1. برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی 18041026100
 2. برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی 18041026104
 3. پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی  18041026105
 1. جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی 10031028100
 2. تخصیص مشمولین تعهدات قانونی در دانشگاه های علوم پزشکی 10031028102
 1. اطلاع رسانی عناوین دانشگاه های علوم پزشکی معتبر خارجی برای تحصیل 18082578100
 2. اطلاع رسانی رشته های تخصصی علوم پزشکی داخل کشور  18082578101
 1. صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579100
 2. نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579101
 3. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی 18042579102
 1. صدور مجوز ادغام دانشگاه های علوم پزشکی 18082580100
 2. صدور مجوز ارتقاء دانشگاه های علوم پزشکی 18082580101
 3. تایید انحلال دانشگاه های علوم پزشکی 18082580102
 4. تایید اساسنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسری 18082580103
 1. تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور  18042581100
 2. تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور  18042581101
 1. صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی  18042582100
 2. صدورگواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی  18042582101
 3. صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی  18042582102
 4. ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور  18042582103
 5. صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور  18042582104
 1. صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  11022583100
 2. صدور گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  11022583101
 3. صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج  18042583102
 4. معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه  12012583103
 5. ارائه معرفی نامه دریافت ارز به دانشجویان علوم پزشکی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج  18042583104
 6. تایید انتقال دانشجویان علوم پزشکی ایرانی خارج به داخل  18042583105
 7. تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی خارج ازکشور  18042583106
 1. تغذیه دانشجویان علوم پزشکی 18062584100
 2. ارائه خدمات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی 17012584101
 3. برگزاری اردوهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی 17022584102
 4. ارائه خدمات اسکان و خوابگاه دانشجویان علوم پزشکی 18062584103
 1. ثبت نام دانشجویان جدید الورود علوم پزشکی  18042585100
 2. آموزش دانشجویان علوم پزشکی  18042585101
 3. مشاوره دانشجویان علوم پزشکی  18042585102
 1. ارائه دسترسی به منابع علمی علوم پزشکی  16052586100
 2. امانت منابع و اسناد علمی علوم پزشکی  16052586101
 1. پرداخت پاداش مقالات علوم پزشکی به دانشجویان علوم پزشکی  16052587100
 2. انتشار مقاله در مجلات دانشگاه های علوم پزشکی  16052587101
 3. انتشار کتاب در حوزه علوم پزشکی  16052587102
 4. برگزاری کارگاه ها و همایش های علوم پزشکی  16052587103