عنوان خدمت

آدرس اینترنتی

تلفن

ایمیل

آیین نامه فرآیند شناسنامه
ارتقاء اعضای هیئت علمی (پژوهشی)
 38384185

آیین نامه
فلوچارت ها
ارتقا اعضای هیئت علمی
برگزاری کارگاههای آموزشی
:telephone_receiver:

 آیین نامه  فلوچارت ها
برگزاری کارگاههای آموزشی
اجرا و مشارکت در طرحها و پروژه های تحقیقاتی برای ارتقاء سلامت در سطح کشور


38360014
 آیین نامه فلوچارت ها برگزاری کارگاههای آموزشی
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000 190  m.bari@behdasht.gov.ir      
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی16061012103   190  inspection@kums.ac.ir      

 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع