عنوان خدمت internet :telephone_receiver: :e-mail: آیین نامه فرآیند شناسنامه
ارتقاء اعضای هیئت علمی (پژوهشی) internet :telephone_receiver:
:e-mail:
آیین نامه
فلوچارت ها
ارتقا اعضای هیئت علمی
برگزاری کارگاههای آموزشی internet :telephone_receiver:
:e-mail:
 آیین نامه  فلوچارت ها
برگزاری کارگاههای آموزشی
اجرا و مشارکت در طرحها و پروژه های تحقیقاتی برای ارتقاء سلامت در سطح کشور

internet

:telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه فلوچارت ها برگزاری کارگاههای آموزشی
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000            
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی16061012103