ثبت کمکها و نذر سلامت خیرین و گروههای داوطلب در سامانه یاران سلامت internet :telephone_receiver:
:e-mail:
آیین نامه فرآیند شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000
internet :telephone_receiver:
:e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی16061012103

internet

:telephone_receiver: :e-mail:
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه