عنوان خدمت  

آدرس اینترنتی 

تلفن

ایمیل

     
ثبت کمکها و نذر سلامت خیرین و گروههای داوطلب در سامانه یاران سلامت
38384937
آیین نامه فرآیند شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت (16041016000)
 
190
m.bari@behdasht.gov.ir
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (16061012103)

190 inspection@kums.ac.ir
 آیین نامه  فرآیند شناسنامه

 

 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع