رییس دانشگاه

دکتر مرادی

 

دکتر محمود رضا مرادی

 

تماس بادفتر ریاست

آدرس پست الکترونیک      :  riasat@kums.ac.ir

شماره تماس دفتر ریاست:   83544343- 83559253