دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت

شماره حساب کمک های مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شماره کارت کمک های مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نزد بانک صادرات:
6037691980030621
شماره حساب کمک های مردمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نزد بانک صادرات:
0104173741007
شماره شبا (بانک صادرات) :
Ir480190000000104173741007

پیوند های مفید

اداره کل 3

وزارت کشور 2