دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین حوزه سلامت