دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / فیزیک بهداشت کل دانشگاه