دکتر نیما رستم پور (مسوول فیزیک بهداشت کل دانشگاه)
تلفن تماس:            34274617-083
داخلی:                   283
پست الکترونیکی:     nima.rostampour@kums.ac.ir

فاطمه جوادی (کارشناس مرکز)
تلفن تماس:           34274617-083
داخلی:                 241
پست الکترونیکی:    javadi.kums.hp@gmail.com

آدرس:
کرمانشاه-بلوار شهید شیرودی-خیابان دانشگاه-دانشکده پزشکی
کدپستی:     6714869914