قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مجلس شورای اسلامی  قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب مجلس شورای اسلامی

قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی  قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی

ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی  ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی

حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی پرتو-استانداردهای پایه  حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی پرتو-استانداردهای پایه

راهنمای ثبت درخواست مجوز کار با اشعه در سامانه اینترنتی دفتر حفاظت در برابر اشعهراهنمای ثبت درخواست مجوز کار با اشعه در سامانه اینترنتی دفتر حفاظت در برابر اشعه