معرفی مدیریت

افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت با استفاده از تمام ظرفیتهای جامعه (نهادها- سازمانهای فرهنگی- آموزشی- رسانه ای و...) از مهمترین رسالت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و ضرورت فرهنگ سازی و مشارکت عمومی در امر سلامت بر کسی پوشیده نیست. مشارکت هدفمند و معنادار مردمی در حوزه سلامت، فلسفه اصلی ایجاد ساختار مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیّرین سلامت می باشد.

از مهمترین اهداف این حوزه :

- طراحی و اجرای مدل بومی جلب مشارکتهای مردمی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها در حوزه سلامت

- تعامل سازنده با مجمع خیّرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر مؤسسات خیریه در سطوح مختلف حوزه سلامت (بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و...(

 - فرهنگ سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت و گسترش فعالیت های خیّرین در حوزه سلامت (هبه - نذر سلامت- فعالیت داوطلبانه- اهدای اختصاصی به بخش سلامت و ...(

 - شناسایی گروه های داوطلب فعال در حوزه سلامت و بهره مندی از ظرفیت و توان بالقوه این گروه ها در ارائه خدمات به مناطق کم برخوردار استان

- ساماندهی وضعیت موقوفات درمانی

- برنامه ریزی برای ساماندهی، شناسایی و جذب منابع غیر دولتی و بهره گیری از حداکثر توان مردمی داخل کشور و استفاده از ظرفیت های مردمی ایرانیان خارج از کشور برای توسعه خدمات سلامت

- حمایت های قانونی و اجرایی از فعالیت خیّرین و بخش غیر دولتی در حوزه سلامت

 - تعامل، هماهنگی و همکاری با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی به منظور بهره گیری از تمامی ظرفیت ها در توسعه مشارکتهای مردمی

- ایجاد مؤسسات خیریه حامی بیمارستان ها/انجمن های حمایت از بیماران و بیمارستان ها در تمامی بیمارستان های تابعه دانشگاه

- برنامه ریزی جهت آموزش و توانمند سازی گروههای داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی

- جلب حمایت، مشارکت و هم افزایی مؤسسات خیریه سلامت در مواقع بحران (زلزله- سیل- و...) جهت یاری مردم و نظام سلامت 

- برنامه ریزی در راستای جلب مشارکتهای مردمی در جهت ایجاد همراه سراها در کنار بیمارستانهای دولتی تابعه دانشگاه با مشارکت خیّرین

- آموزش و توانمندسازی مدیران و کارشناسان دانشگاهی و متولیان امور خیریه در زمینه ارزیابی مؤسسات خیریه سلامت

- نظارت بر عملکرد مؤسسات خیریه بیمارستانی

- آموزش و توامند سازی سمنهای (NGOs) حوزه سلامت از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی

- پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی از سمن ها در راستای اهداف کلی سلامت

- گسترش فعالیت سمن های ملی به استانها با ایجاد سمن جدید استانی

- ایجاد سرای سمن های سلامت در حوزه تحت پوشش دانشگاه جهت ارتقای سلامت مناطق محروم

- شبکه سازی سمن های فعال در موضوع مشابه