pic
desk 6
desk 2
desk 5
desk 4

 

desk 1
 
key
desk 3
desk 7

سامانه سنجش ارتقای فرهنگ اداری(سافا)

با توجه به طراحی پرسشنامه به منظور سنجش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و در دسترس بودن سامانه سنجش ارتقای فرهنگ اداری(سافا)  می توانید با مراجعه به سامانه یاد شده نسبت به درج نظرات خود در خصوص فرهنگ سازمانی اقدام نمایید.

 

 نام خدمت

 

آدرس اینترنتی

key 1 بستر موبایل  USSD
شماره خدمت
سامانه نوبت دهی دانشگاه  
 55556666#*6655*

تا چه میزان از ارئه خدمات در میز خدمت رضایت دارید؟