اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی18041625000 internet :telephone_receiver:
:e-mail:
آیین نامه فرآیند شناسنامه
فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000            
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی16061012103