1. اعطای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(18041625000)

 

2. مشاهده لیست وام ها با توضیحات در رابطه با هر وام

3. وام تحصیلی و مسکن

4. تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل

 

5رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی (190) (16061012103)

 

6. فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت16041016000

 

 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع